Customer Centricity – Small 2 Super

Call us  Facebook Page : small2super
Twitter/Skype/Line : vorapinit
Email: [email protected]

บริษัท เซอร์วิส อัพ (ประเทศไทย) จำกัด
9 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ แยก7
หนองบอน ประเวศ กทม 10250

Customer Centricity

Customer Centricity หรือการนำลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางนั้นจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อทุกๆองค์ประกอบของธุรกิจมีทิศทางสอดคล้องกันระดับวัฒนธรรมเพื่อสร้างประสบการณ์ให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและสร้างคุณค่าในทุกๆ จุดรับรู้ตลอดกระบวนการทั้งหน้าบ้าน หลังบ้าน ออนไลน์ และออฟไลน์

องค์กรที่สามารถเรียกตัวเองว่ามีความเป็น Customer Centricity ได้นั้น จะต้องนำความคิดความอ่านของลูกค้ามาเป็นจุดยึดในการตัดสินใจ กระบวนการ และพฤติกรรมต่างๆขององค์กร

Customer Centricity หรือการนำลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางนั้น เป็นทั้งการตัดสินใจส่วนบุคคลและข้อกำหนดขององค์กร โดยมีพื้นฐานความเข้าใจว่าการกระทำทุกๆอย่างนั้นล้วนแล้วแต่ส่งผลกระทบกับการรับประสบการณ์ของลูกค้าไม่ว่าจะในทางบวกหรือทางลบก็ตาม

องค์กรส่วนใหญ่มีความคิดว่าได้นำลูกค้ามาเป็นศูนย์กลางในการทำธุรกิจอยู่แล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้นจริงในความรู้สึกของลูกค้านั้นยังห่างไกลความเป็นจริง

คุณจะต้องทำให้ลูกค้ารู้สึกได้ด้วยการกระทำบางอย่างที่ส่งเสริมความเชื่อมั่นว่าคุณอยู่ข้างลูกค้า มันจะต้องมาจากผู้นำองค์กรที่เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน มันจะต้องมาจากกลยุทธ์การสื่อสารทั้งในและนอกองค์กร และมันจะต้องมาจากการอบรมที่เหมาะสม สอดคล้องและใช้ได้ในการทำงานจริงๆ

#customercentricity #customerexperience #cxthailand