บริการด้วยใจใครๆ ก็อาจทำได้ แต่บริการให้โดนใจนะสิที่ยากกว่า – Small 2 Super

Call us  Facebook Page : small2super
Twitter/Skype/Line : vorapinit
Email: [email protected]

บริษัท เซอร์วิส อัพ (ประเทศไทย) จำกัด
9 ซอยหมู่บ้านมิตรภาพ แยก7
หนองบอน ประเวศ กทม 10250

บริการด้วยใจใครๆ ก็อาจทำได้ แต่บริการให้โดนใจนะสิที่ยากกว่า

images (2)

บริการอย่างไรให้โดนและได้ใจลูกค้า

ปูความเข้าใจ แทรกใส่กิจกรรม ตระหนักรู้อยากทำ นำสู่การเปลี่ยนแปลง

ผู้ให้บริการสามารถปรับรูปแบบเป็นการบรรยาย การอบรม การให้คำปรึกษาเพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการ รูปแบบ ระยะเวลา และเป้าหมายของลูกค้า

เนื้อหาและรูปแบบจะปรับให้เข้ากับผู้เข้าร่วมหลายๆ กลุ่มที่ต้องมีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้ลูกค้ามีความพึงพอใจและต้องการอยู่กับเราไปนานๆ

• Front Liners (ผู้กล้า)
• Back Office (ปิดทองหลังพระ)
• Management (ผู้สนองบัญชาและผู้กำกับ)
• Top Management (แม่ทัพ)
• Start – Up (คนล่าฝัน)
• Business Owner (ผู้มีอุดมการณ์)
• Omni-Channel Marketers (คนทันสมัย)

แต่ไม่ว่ากลุ่มไหนก็ต้องมีการปูพื้นฐานความรู้เรื่องการบริการก่อน เพราะไม่มีสถาบันไหนบรรจุหลักสูตร Service 101 เข้าไปช่วยปรับทัศนคติในการทำงาน เมื่อมีแนวทางความเข้าใจเรื่องการบริการตรงกันแล้ว การต่อยอดการทำให้บริการดีขึ้น โดนใจ และได้ใจลูกค้าจะสามารถทำให้ในระดับแผนก ระดับองค์กร และระดับ มหภาค (Thailand Service 4.0)

เมื่อมีความรู้แล้ว ก็จะต้องสร้างการเปลี่ยนแปลง โดยคิดในมุมผู้เข้าร่วมว่า ทำแล้วจะได้อะไร WIIFM (What’s in it for me?) การสร้างความต้องการในการนำความรู้และหลักการไปใช้ นับเป็นส่วนสำคัญมากในการพัฒนาตัวเองและองค์กร เพราะนี่คือการลงทุนที่ต้องการความคุ้มค่า การอบรมที่ดีนั้นจะต้องสร้าง Conviction to Change ให้ได้ไม่มากก็น้อย

เมื่อมี Conviction หรือความอยากในการเปลี่ยนแปลงแล้ว เขาควรนำหลักการ และเครื่องมือต่างๆ ที่ได้เรียนรู้ก่อนหน้านี้เอาไปคิด วิเคราะห์ใช้กับการทำงานจริง เพื่อให้เกิดผลลัพธ์บางอย่างที่สอดคล้องกับเป้าประสงค์ของการดำเนินงาน ค่านิยม วิสัยทัศน์ ของตัวเอง ของแผนก หรือขององค์กร

การ Cascade หรือการนำองค์ความรู้ที่ได้มาไปใช้จริงกับงานนั้น ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหา ต่างๆ ในปัจจุบัน และมีการสร้างแนวความคิด Ideation ใหม่ๆ ที่เอาลูกค้าหรือผู้รับบริการมาเป็นที่ตั้ง Outside-IN approach และนำมาเป็นแผนการปฏิบัติให้เกิดขึ้นจริง สามารถวัดผลได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยให้มีส่วนสัมพันธ์กับมาตรวัดต่างๆ ที่องค์กรมีอยู่ในปัจจุบัน เพื่อจะได้เห็นผลลัพธ์ที่จับต้องได้ และพิสูจน์ คุณค่าจากการลงทุน (เวลา ค่าใช้จ่าย ความเชื่อมั่น และความตั้งใจ)

การก่อให้เกิดแรงขับเคลื่อนกิจกรรมการพัฒนาการบริการให้โดนใจนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบการสร้างวัฒนธรรมใหม่ในองค์กร ที่มีผู้บริหารระดับสูงเป็นผู้สนับสนุนหลัก มีผู้บริหารระดับกลางเป็นคนขับเคลื่อน และพนักงานทุกคนมีทัศนคติที่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน ความรู้สึกที่ได้ทำให้ผู้อื่นได้ความสุข ได้ความพึงพอใจในการรับบริการที่โดนใจนั้น จะทำให้เกิด Employee Engagement ในระดับ Attitudinal ไม่ใช่มาจากการสั่งให้ทำ และจะค่อยๆ ก่อให้เกิดค่านิยมทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งตกผลึกเป็นวัฒนธรรมองค์กร